Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 129; 3/22 (DIYR 00214)