Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 1/25; 316; 254 (DIYR 00254)