Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 125; 11/6; 118 (DIYR 00233)