Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi, 11 (DIYR 00011)