Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 10/13; 139 (DIYR 00150)