S. Ephraemi Syri carmina Nisibena additis prolegomenis et supplemento lexicorum Syriacorum