Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 332; 3/9; 194 (DIYR 00332)