Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi (DIYR 00083)