Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 74; 6/10 (DIYR 00140)