Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 69 (DIYR 00096)