Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 6/11; 121 (DIYR 00149)