Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 116 (DIYR 00062)