Digitized Manuscripts: Faceted Search

About This Table

This table searches all collections of Syriac and Garshuni manuscripts that are freely available online by key terms. Click any of the categorized menu items to narrow down your search. If you would like to sort the manuscripts by shelf-mark or date, or search by general keyword, see our other table here, which includes all the same manuscript data.

*The Approximate Date column is derived from the best available information for the manuscript. This is not asserted as a scholarly position on the dating of the manuscript. Instead, it is merely used here for the convenience of being able to sort all manuscripts by numerical date. The user should keep in mind that there may be considerable debate over the precise dating of the manuscript and should consult the manuscript repository and relevant scholarly literature for details.

Manuscript Name / Shelf Mark / Project Number Approximate Date Language The main body text Link to Digitized Manuscript
Mardin, Turkey Chaldean Cathedral (CCM 00398) 1,583 CE Arabic, Latin, Persian, Syriac

See Scher's note on Diyarbakir 95

 • f. 1v-5v Homily for the blessed brethren (Syriac)
 • f. 5v-13v Homily on Repentance (Syriac)
 • f. 15v Story about a monk from Najran (Arabic)
 • f. 16v-53r Gregory bar Hebraeus, On Perfection with additions and commentaries by Khamis bar Qardahe and Īsho'yahb bar Mqaddam (Syriac)
 • f. 53v-55v Ode on the soul, with commentary by Khamis bar Qardahe (Syriac)
 • f. 56r-75r Khamis bar Qardahe, Homilies (Syriac)
 • f. 76v-77r Isho'yahb bar Malkon, Book of Instruction (Syriac) 
 • f. 78v-144v Homily on Rabban Hormizd (Syriac)
 • f. 147v-160v 'Onitha: Pearl of Knowledge (Syriac)
 • f. 172v-182v 'Onitha for the commemoration of Yuliṭa and her son (Syriac)
 • f. 183v-197v 'Abdishō' of Gazarta, Homily on the homonyms (Syriac)
 • f. 198r-203v Riddles (Syriac)
 • f. 204r-204v 'Abdisho' of Gazarta, Turgama of Cyriacus (Syriac)
 • f. 205r-208v Homily of Rogation (Syriac)
 • f. 208v-212v 'Abdisho' of Gazarta, Dismissal prayers in strophes  (Syriac)
 • f. 212v-216v 'Abdisho' of Gazarta, Poems (Syriac)
 • f. 216v-217v Homily about bad time (Syriac)
 • f. 218r-222r Ephrem Syrus, Sermon on Reprehension V (Syriac)
 • f. 223r-227r Jacob of Sarug, Homily on the mysteries of our Lord in the Old Testament (Syriac)
 • f. 227v-232v Credo of the true Orthodox (Syriac)
 • f. 232v-233v Credo of Isho'panaḥ, who was accused of drinking the poison of paganism (Syriac)
 • f. 234v-243r Excerprs from various canonical texts on the election of a patriarch and his rights (Syriac)
 • f. 243v-245r Khamis bar Qardahe, Brief note on heresies and on the pagan gods that were abolished through the coming of Christ (Latin, Persian, Syriac)
 • f. 245v-246v Homily that awakens and exhorts and incites penitents (Syriac)
 • f. 247r-248r Homily about a Syrian Orthodox Patriarch (Syriac)
 • f. 248r-256r 'Abdisho' of Gazarta, Poems (Syriac)
 • f. 256r-258r Riddles (Syriac)
 • f. 258r-266v Poems (Syriac)
 • f. 267r-274v Disputation between a monk of Bet Ḥale and an Arab notable (Syriac)
 • f. 274v-277v On the Trinity (in questions and answers) and other liturgical matters (Syriac)
 • f. 278r-280r Names of the prophets (Syriac)
 • f. 280r-281r On the cities of pagan kingdoms (Syriac)
 • f. 281v-299r Isho'dad of Merv, Excerpts from the Commentary on the New Testament (Syriac)
 • f. 299r-310v Questions on the Pentateuch (Syriac)
 • f. 310v-312v On the barbarious nations that do not know writing and god (Syriac)
 • f. 313r-334v Computus and other astronomical and historical reckonings (Syriac)
 • f. 335v-344v Rite of reception of an ordained bishop
Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi 6/17; 23 (DIYR 00235) 1,635 CE Garshuni, Syriac
 • Burial service for laymen
 • Funeral Rite for women
 • Funeral rite for children
 • Dismissal Prayer
 • Blessing of the rings. First Service
 • Blessing of the rings. Second Service
 • Jacob of Sarug, homily on weakness and the deceased 
Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi (DIYR 00291) 1,728 CE Garshuni, Syriac
 • Prayers, Prooemia, Sedrē
 • Anaphora of Jacob, the Lord's Brother
 • Selection from a Liturgical Text
 • Readings from the Gospels, prooemia, Sedrē
 • Anaphora of Jacob, the Lord's Brother
 • Anaphora of John the Evangelist
 • Anaphora of Julius of Rome
 • Anaphora of Eustathius of Antioch
 • Anaphora of John of Nisibis
 • Anaphora of Ignatius of Antioch
 • Anaphora of Jacob Burd'oyo
 • Anaphora of Marutha of Tagrit
 • Anaphora of Philoxenus of Mabbug
 • Dismissal Prayers of Mor Jacob
Diyarbakir, Turkey Meryem Ana Kilisesi (DIYR 00295) 1,800 CE Garshuni, Syriac
 • Service before the Mass; Readings; Prooemia; Sedrē
 • Small Anaphora of Jacob, the Lord's Brother
 • Anaphora of John of Ḥarran
 • Anaphora of Xystus of Rome
 • Anaphora of Jacob from the Monastery of Mor Ḥannanyo
 • Anaphora of Julius of Rome
 • Anaphora of Mushe bar Kepha
 • Dismissal Prayer of Mor Jacob
 • Dismissal Prayer of Mor Ephrem
Baghdad, Iraq: Syrian Catholic Archdiocese of Baghdad, N. 62 (ASCBN 00062) 1,904 CE Garshuni, Greek, Kurdish, Syriac, Turkish Garshuni

All in Syriac unless otherwise noted

 • 1. pages 1-9 Jacob of Sarug, Homily on remorse and reproach for soul and body
  • Incipit: ܥܠ ܬܘܬܐ ܘܥܕܠܝܐ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ
 • 2. pages 9-17 Jacob of Sarug, Homily on the moment of the departure of good and bad people
  • Incipit: ܥܠ ܫܥܬ ܥܘܢܕܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܛܒ̈ܐ ܘܒܝܫ̈ܐ
 • 3. pages 17-46 Jacob of Sarug, Homily on the end and fulfillment and judgment
  • Incipit: ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܣܟܐ ܠܐ ܐܝܬ
 • 4. pages 46-61 [Attributed to Mar Jacob], Homily on the festival of the paths <ܫܒܝ̈ܠܐ?> of the Theotokos, Mary
  • Incipit: ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܪܚܘܡܝ̈ ܘܒܢܝ̈
 • 5. pages 61-62 [Attributed to Mar Jacob], Homily on the Samaritan woman
  • Incipit: ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܗܒܠܝ ܡܝܐ̈ ܣܓܝ ܨܗܐܢܐ ܐܡܪܐ ܐܢܬܬܐ
 • 6. pages 62-64 [Attributed to Mar Jacob], Homily on the crucifixion of our Lord
  • Incipit: ܥܠ ܙܩܝܦܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
 • 7. pages. 64-72 Jacob of Sarug, Homily on the departed generally
  • Incipit: ܒܫܘܦܪܐ ܪܓܝܓܐ ܕܥܠܡܐ ܪܗܝܒܐ ܨܒܝܬ ܕܐܬܒܩܐ
 • 8. pages 72-95 Yūḥanōn of Sbīrīnō, Homily 
  • Incipit: ܫܡܥܘ ܘܐܣܬܟܠܘ ܐܘ ܚܒܝܒܐ̈ ܕܐܒܐ ܫܒܝܚܐ ܘܨܘܬܘ ܠܝܘܠܦܢܐ̈
 • 9. pages 96-107 Ḥananyō Akhsnōyō, Homily
  • ​Incipit: ܘܝܠܝ ܐܚܝ̈ ܐܢܐ ܕܘܝܐ ܕܚܘܒܬܐ ܚܒܬ ܘܠܝܬ ܠܝ ܐܦܪܘܥ
 • 10. pages 107-160 Shem'un Mani'mōyō, Homily on the end and on the confusion of the church and on the sacerdotal order
  • Incipit: ܐܒܐ ܕܒܒܪܗ ܒܪܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܐܬܩܢ ܥܠܡܐ̈ ܘܒܪܐ ܕܒܐܒܘܗܝ ܚܘܝ
 • 11. pages 160-164 Homily (the praises of the Fathers)
  • Incipit: ܫܠܡܠܟ ܐܒܘܢ ܬܐܓܐ ܡܥܠܝܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ
 • 12. pages 164-175 Gregory bar 'Ebroyo, excerpt of the poetry of Bar 'Ebroyo
  • Incipit: ܐܢܗܘ ܕܐܝܢܐ ܕܢܗܘܐ ܡܫܩܐ ܟܣ ܩܪܝܪܐ̈ ܠܐܓܪܐ ܫܘܐ
 • 13. pages 175-184 Shem'un Mani'mōyō, Homily, a bit of his poetry
  • Incipit: ܐܘ ܕܒܒܥܬܗ ܕܥܘܬܪܗ ܕܥܠܡܐ ܢܦܝܩ ܚܕܪ ܘܫܒܩܗ ܠܥܘܬܪܐ
 • 14. pages 184-189 Jacob of Sarug, Homily 8, the departed
  • Incipit: ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܐܝܟܘ ܥܘܬܪܟ ܐܝܟܘ ܕܗܒܟ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ
 • 15. pages 189-199 George, Bishop of the Arabs, Homily on the departure of Bishops
  • Incipit: ܢܦܩܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܟ ܢܗܝܪܐ̈ ܘܣܥܪܘ ܐܟܡܐ ܕܝܠܦܘ
 • 16. pages 199-204 Jacob of Sarug, On the departure of Holy Priests
  • Incipit: ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܟܗܢܐ ܚܣܝܐ ܐܠܨܢܝ ܚܘܒܐ ܕܐܡܪ ܗܫܐ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬ
 • 17. pages 205-212 Jacob of Sarug, Homily on the departure of holy priests
  • Incipit: ܐܢ ܬܡܗܐܢܬ ܒܢܘܪܐ ܕܩܝܡܐ ܥܠܬ ܫܡܫܬܐ ܬܐ ܐܬܕܡܪ ܒܥܦܪܐ
 • 18. pages 212-216 Jacob of Sarug, a section of the Homily on the general departed
  • Incipit: ܙܠܘ ܐܬܒܩܘ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܟ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܢܐ ܓܕܫܗ ܠܫܘܦܪܐ ܦܐܝܐ
 • 19. pages 216-223 Jacob of Sarug, A section of homily 10, on Joseph and on his fathers and brothers when he went down to Egypt
  • Incipit: ܢܦܩ ܟܝܬ ܝܥܩܘܒ ܟܕ ܚܕܐ ܗܘܐ ܘܠܒܟ ܐܘܪܚܐ ܕܢܐܬܐ ܢܚܙܐ ܠܒܪ
 • 20. pages 223-236 Homily on Hospitality
  • Incipit: ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ ܥܒܪ ܗܘܝܬ ܒܫܘܩܝ̈ ܥܠܡܐ ܩܠ ܐܘܠܝܬܐ̈ ܕ
 • 21. pages 236-244 Elias La'ge, Poem on Micah the Frank
  • Incipit: ܫܡܥܘ ܘܐܣܬܟܠܘ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܒܢܝ̈ ܣܘܪܝܝܐ̈
 • 22. pages 244-261 Bihnam Hadloyo, On the Soul
  • Incipit: ܝܫܘܥ ܢܦܫܐ ܕܐܢܗܪ ܥܠܡܐ̈ ܒܕܢܚܗ ܪܒܐ ܒܪܝ ܒܝ ܥܝܢܐ̈
 • 23. pages 262-278 Yeshū' bar Khayrun, Admonitions and commandments for priests and deacons
  • Incipit: ܪܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܘܟܗܢܐ̈ ܙܗܝܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܫܡܥܘ ܬܩܢܐܝܬ ܘܙܗܝܪ
 • 24. pages. 278-297 Collection of poems and chants, Homily on the Aleph-Beth
  • Incipit: ܐܝܢܐ ܕܥܪܩ ܡܢ ܚܪܝܢܐ̈ ܫܪܐ ܒܫܠܝܐ ܐܟ ܓܠܝܢܐ
 • 25. pages 297-303 Hasan bar Zurqa, Homily 
  • Incipit: ܐܝܠ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܪܘܡܐ̈ ܪܡܐ̈ ܥܡܪ ܒܥܝܢܐ ܕܝܠܟ
 • 26. pages 304-315 Collection of chants, Blessings in the meter of Mar Ephrem, spoken after the Liturgy
  • Incipit: ܒܪܟ ܠܟܠܢ ܐܠܗܢ ܢܛܪ ܠܟܠܢ ܒܪܘܝܢ
 • 27. pages 315-319 Ignatius Marcus bar Qīqī, Sugitha on the Soul
  • Incipit: ܐܒܟܐ ܐܒܟܐ ܘܐܒܟܐ ܩܕܡܝܬ ܥܠܝ ܐܒܟܐ ܐܒܟܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ
 • 28. pages 319-322 Ephrem of Nisibis, Homily on the Aleph-Beth
  • Incipit: ܐܠܗܐ ܠܟ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܘܡܢ ܫܘܒܚܟ ܠܐ ܫܠܐ ܐܢܐ
 • 29. pages 322-326 Homily on the Aleph-Beth in the meter of Ephrem Syrus
  • Incipit: ܐܙܕܗܪ ܫܩܝܐ ܚܙܝ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܪܘܝܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘܐ ܪܘܝܐ
 • 30. pages 326-329 Ephrem of Nisibis,  Homily on the Aleph-Beth
  • Incipit: ܐܒܟܐ ܘܐܙܥܩ ܒܒܒܬܐ̈ ܘܐܣܓܐ ܕܡܥܐ̈ ܘܬܐܢܚܬܐ̈
 • 31. pages 329-335 Homily in the meter of Mar Ephrem
  • Incipit: ܐܘ ܢܦܫܐ ܪܚܝܡܬ ܡܢ ܟܠ ܡܢ ܥܒܕܝܟܝ ܣܢܝܬ ܡܢ ܟܠ
 • 32. pages 335-338 Ephrem of Nisibis, Homily on the Aleph-Beth
  • Incipit: ܐܬܝܐ ܓܢܝܙܐ ܘܡܥܠܝܐ ܕܫܡܝܐ ܒܪܡܙܗ ܬܠܝܐ
 • 33. pages 339-345 Ephrem of Nisibis, Homily on humility, reproof, and admonition
  • Incipit: ܐܠܗܐ ܗܒ ܝܘܠܦܢܐ ܠܐܝܢܐ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ ܘܠܪܒܐ ܕܡܠܦ ܫܦܝܪ
 • 34. pages 345-362 Homily in the meter of Mar Ephrem
  • Incipit: ܬܪܥܐ ܕܥܠ ܒܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܦܩ ܗܘܐ
 • 35. pages 362-372 Ephrem of Nisibis, Homily on the end and on the answers and questions of the apostles to our Lord (ܕܥܠ ܚܪܬܐ ܘܫܘܠ̈ܡܐ ܘܫܘ̈ܐܠܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܠܡܪܢ)
  • Incipit: ܡܪܐ ܕܐܪܥܐ ܘܕܫܡܝܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܝܕ̈ܐ ܘܒܪܝܐ̈
 • 36. pages 372-374 Short homily on Job, the holy man, in the meter of Mar Ephrem
  • Incipit: ܐܡܪܗܘܐ ܐܝܘܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܒܟܐ ܘܫܦܥܢ ܕܡܥܘ̈ܗܝ
 • 37. pages 374-378 Shem'un Mani'mōyō, Poem on Gehenna
  • Incipit: ܐܘ ܠܟܝ ܓܗܢܐ ܐܬܪܐ ܕܥܡܛܢܐ̈ ܒܐܪܐ ܕܗܘܘܢܐ̈
 • 38 pages 379-396 Shem'un Mani'mōyō, Poem [Kurdish]
  • Incipit: ܠܐ ܐܦ ܓܝܰ ܕܢܓܐ ܘܓܝܰ ܗܝܕܐܢܗ ܘܓܝܰ ܓܘܪܓܪܐ
 • 39. pages 397-407 Homily of Mar Ephrem
  • Incipit: ܫܡܥܬ ܕܗܘܐ ܢܘܚܡܐ ܚܕܝܬ ܕܒܫܝܘܠ ܠܐ ܡܩܘܐܐܢܐ
 • 40. pages 407-412 Another Homily in the meter of Mar Ephrem
  • Incipit: ܘܝܠܝ ܕܩܪܝܬ ܦܩܝܕ̈ܬܐ ܘܐܬܚܟܡܬ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܘܐܬܕܪܫܬ ܒܫܟܝܚܬ
 • 41. pages 412-428 Ephrem of Nisibis, Admonition
  • Incipit: ܚܘܪܘ ܒܐܠܗܐ ܚܒܝ̈ܒܝ ܕܡܕܢܚ ܫܡܫܗ ܥܠ ܒܝ̈ܫܐ ܘܡܚܬ ܡܛܪܗ ܠܟ
 • 42. pages 428-455 Yūḥannōn bar Ophomakhūs, Homily on Mar John bar Euphemenus from the city of Rome in the meter of Mar Ephrem
  • Incipit: ܚܕ ܓܒܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܘܡܝ ܪܫܡܗ ܗܘܐ ܐܘܦܡܝܢܘܣ
 • 43. pages 455-481 Ephrem of Nisibis, Poem on Doctrine
  • Incipit: ܠܘ ܕܩܛܝܪܐ ܗܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܗܝ ܡܠܬ ܚܝܐ̈
 • 44. pages 481-496 Ignatius Ephrem II Rahmani​, A message of the Chaldean Patriarch in the form of a dispute with our Syrian people
  • Incipit: ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܚܕܪ ܐܢܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܦܓܥܬ ܒܐܢܬܬܐ ܨܪܝܟ
 • 45. pages 496-519 Response to Ephrem Rahmani
  • Incipit: ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܠܡܦܬܚ ܦܘܡܐ ܩܕܡܝܟ ܐܒܐ ܒܕ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܦܢ
 • 46. pages 520-593 Matthew the priest of India, Response to Ephrem Rahmani
  • Incipit: ܐܬܬܪܟܒ ܡܐܡܐ ܗܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܗܢܕܘ ܡܢ ܩܫܝܫܐ ܡܬܝ ܡܠܦܢܐ
  • Notes: By Matthew and Saliba, priests of India
 • 47. pages 594-600 Shem'un Mani'mōyō, Homily (Garshuni)
  • Incipit: ܣܐܡܕܚܟܝ ܘܐܠܕܗ̈ ܐܠܠܗ ܒܟܝ ܐܣܬܥܝܢ ܚܬܝ ܐܢܐܠ ܫܦܐܥܬܟܝ
 • 48. pages 601-672 Beth Gazõ (Arabic Garshuni, Syriac, Turkish Garshuni)
 • 49. pages 672-682 Liturgical Calendar
 • 50. pages 684-697 Cultivated Vineyard (Garshuni, Syriac)
 • 51. pages 698-707 Šḥīmō (Syriac Rite, Western)
 • 52. pages 707-724 Philoxenus of Mabbug, A prayer which the monk prays seven times a day
  • Incipit: ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܒܐ ܕܫܪܪܐ
 • 53. pages 724-743 Greek words extracted from the dictionary of Bar Bahlūl (Arabic Garshuni, Greek, Syriac)
 • 54. pages 743-800 Šḥīmō (Syriac Rite, Western), abridged
 • 55. pages 800-847 Beth Gazō (Syriac Rite, Wester) abridged